Allmänna villkor för uthyrning av stugor antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter
överläggningar med Konsumentverket.
Ansvarig uthyrare.
Håkan Sjöstrand
Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:
Du får en skriftlig bokningsbekräftelse/faktura.
Du får handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid, normalt en vecka innan avtalad
ankomstdag stugan stämmer med beskrivningen, däremot ansvarar vi inte för löften som någon annan än
vi (ägaren) kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till.
Försök få sådana löften skriftligt för säkerhets skull.
Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
Du får disponera stugan från kl. 12:00 avtalad ankomstdag till kl. 10:00 avresedagen, om inget annat
bekräftats om du inte är nöjd med stugan ber vi att du tar kontakt med oss.
När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat
reservationsavgiften (eller hela hyran). Vid sista-minuten-bokning med ankomst inom 14 dagar är
bokningen bindande vid bokningstillfället.
När ska jag betala?
Om du har bokat tidigare än 60 dagar i förväg är reservationsavgiften 20 % av det totala hyresbeloppet.
Reservationsavgiften ska vara oss tillhanda senast 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den
räknas av från hyran. Resten av hyran ska betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokar senare än 60 dagar i förväg ska hela hyran vara oss tillhanda inom 1-7 dagar, beroende på
hur nära inpå ankomstdagen bokningen sker.
Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar reservationsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av
hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.
Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot din bokning.
Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Vi är skyldiga att bekräfta
din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än
reservationsavgiften. Om du avbokar 60 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 50% av
hyran.
Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka
mellanskillnaden från den du betalade till.
Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya
hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500 kronor.

Vad har jag för rättigheter?
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst omgående och senast inom 3 dagar
från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att
rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har
särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en

ombokningsavgift på 250 kronor.
Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du
ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier inomhus och utomhus,
genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis
fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten än vad du uppgav vid
bokningen.
Rökning är förbjudet i stugan. Röker du i stugan debiteras en avgift för sanering om 2000 kronor
Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.
Både du och jag har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av
krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln,
eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i
så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av
stugan.
Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska
om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för
researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är:
Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsida: www.arn.se
Kundens personuppgifter
Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
När du gör en beställning måste du uppge viss information om dig själv. Vid beställning anger du ditt
namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi tycker det är viktigt att du vet vad vi gör med dessa
uppgifter och varför vi kräver dem av dig som handlar.